تیم اسپیک سی اس مکس : ts.csmax.ir
ثبت نام در مسابقات کانتر 1.6 در سایت : csmatch.ir

سرور ها پینگ خیلی خوبی

سرور ها پینگ بسیار عالی دارند.لگی در سرور ها وجود ندارد.پشتیبانی سی اس مکس بسیار بسیار عالی است.